นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ::: Privacy policy :::

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเรามีผู้รับผิดชอบคอยดูแลข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เพื่อคอยดูแลอย่างเหมาะสม
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานตลอดจนช่องทางการติดต่อสอบถามให้ทราบก่อนที่จะรับข้อมูลมาภายในขอบเขตที่จำเป็นเหมาะสมเท่านั้น
เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์ไปใช้งานภายใต้วัตถุประสงค์ที่ผ่านความเห็นชอบของลูกค้าก่อนแล้วเสมอ
บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเปิดเผยหรือมอบให้บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควร และได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้ว หรือได้รับมอบหมายงานจากลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาผ่านทางการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา จะได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดมิให้มีการลักลอบนำไปใช้หรือรั่วไหลไปได้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำไปใช้

เราสอบถามเพียงข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นในการให้ลูกค้าลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกโดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่กฏหมายบังคับให้เปิดเผย หรือได้รับการมอบหมายงานเท่านั้น
เรารวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เพื่อนำไปใช้งานดังต่อไปนี้
1. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า
เราสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อตอบการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ตลอดจนคำร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไข ฯลฯ
2. การติดต่อกับผู้สมัครงาน
เราสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นที่จะต้องติดต่อกับผู้สมัครงานที่สมัครงานเข้ามาในตำแหน่งที่เราเปิดรับอยู่

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

• เราอาจฝากข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับผู้รับเหมาหรือเครือข่ายของเราเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์การใช้งานที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในกรณีเช่นนั้น เราจะคัดเลือกบริษัทที่มีมาตรการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด และดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
• กรณีที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานราชการ เช่น ศาลหรือตำรวจให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานดังกล่าวเท่านั้น

การจัดการข้อมูลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

เราจะควบคุมดูแลข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับมาอย่างเข้มงวด นอกจากนี้เรามุ่งมั่นที่จะธำรงค์ไว้ซึ่งมาตรการด้านความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเรา
เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ของเราครอบครองอยู่

การเปรียบเทียบ แก้ไข ตลอดจนลบข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบ แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกลงในเว็บไซต์ของเราได้ผ่านการติดต่อเข้ามาทางช่องทางด้านล่างนี้ด้วยตัวของท่านเอง หากลูกค้าประสงค์ที่จะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเข้ามายังผู้รับผิดชอบแล้วเราจะดำเนินการให้ตามความเหมาะสม

ช่องทางการติดต่อสอบถาม
โปรดสอบถามเข้ามายัง “แบบฟอร์มการติดต่อสอบถาม” แล้วเราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันตัวตนของท่านด้วย